Digimarkkinoinnin raportointi: Mittaamisen merkitys ja tehokas viestintä johdolle

Digitaalisen markkinoinnin tulosten mittaaminen on avainasemassa liiketoiminnan kehityksen tukemisessa. Mittaamisen avulla varmistetaan onko toteutetuilla toimenpiteillä saavutettu haluttuja tuloksia ja tukevatko markkinointitoimenpiteet liiketoiminnan kehitystä. Digimarkkinoinnin raportoinnilla tarjotaan johdolle olennaisia tietoja päätöksenteon tueksi.

Mittarit ja tavoitteet

Digitaalisen markkinoinnin suurin etu on sen mittaamisen mahdollisuus, joka varmistaa haluttujen tulosten saavuttamisen ja tukee liiketoiminnan kehitystä. Mittaamisen onnistuminen edellyttää tärkeiden mittareiden, KPI:en (Key Performance Indicators), sopimista yhteistyössä.

Mittareiden avulla määritellään tavoitteet ja seurataan markkinoinnin tehokkuutta. Esimerkiksi seuraajamäärien kasvattaminen sosiaalisessa mediassa tai verkkokaupan myyntikatteen kasvu voivat olla tavoitteita.

Jokaiselle markkinoinnin kanavalle ja toimenpiteelle on myös sovittava omat tavoitteet. Osa toimenpiteistä esimerkiksi vahvistaa brändin tunnettuutta ja vaikuttaa näin liiketoimintaan pidemmällä aikavälillä, kun taas osa toimenpiteistä ohjaa enemmän suoraan myyntiin. Tästä syystä on myös tärkeää asettaa aikarajat toivottujen tulosten saavuttamiselle ja huomioida lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet erikseen.

Raportoinnin sisältö

Digimarkkinoinnin tulosten raportointi koostuu erilaisista tiedoista, kuten mainosjärjestelmien datasta, verkkosivuston analytiikasta ja yhteistyökumppaneilta saatavista tiedoista. Tämä data voidaan koota yhteen raporttiin, jolloin saadaan kokonaisvaltainen kuva markkinoinnin vaikutuksista.

On tärkeää seurata myös orgaanisen näkyvyyden ja liiketoiminnan tulosten kehitystä mainonnan ulkopuolisista lähteistä. Säännöllinen raportointi mahdollistaa yksittäisten toimenpiteiden tehokkaan seurannan ja kehittämisen.

Tuloksia raportoidessa on syytä ottaa huomioon myös digimarkkinoinnin ulkoiset seikat, jotka saattavat vaikuttaa tuloksiin. Esimerkiksi huonontunut taloustilanne ja kuluttajien epävarmuus tulevasta saattaa vähentää kalliimpia investointeja. Tällöin vaikka digimarkkinoinnilla olisi onnistuttu tavoittamaan oikea kohderyhmä ja ohjaamaan kävijät sivustolle, ei myyntiä tule niin paljon, koska kuluttajat empivät ostopäätöksen tekemistä. Markkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan tässäkään tilanteessa ole menneet hukkaan, sillä kun taloustilanne parantuu, on mainostava yritys ensimmäisenä kuluttajan mielessä.

Raportoinnin merkitys

Raportointi tukee liiketoiminnan ja markkinointitoimenpiteiden vaikutusten arviointia. Se tarjoaa johdolle keskeisiä tietoja päätöksenteon tueksi. Johdolle raportoidessa on tärkeää korostaa raportin ytimekkyyttä ja sen merkitystä liiketoiminnan päätöksenteolle. 

Raportoinnin avulla voidaan havaita kysynnän vaihteluita, seurata markkinointitrendejä ja kehittää uusia sisältöjä, kampanjoita, tuotteita tai liiketoiminnan osa-alueita. Lisäksi raportoinnin avulla saadut liidit helpottavat myyntitiimin työskentelyä. Raportointi tukee kokonaisvaltaisesti yrityksen kehitystä eri osa-alueilla.

Avoin viestintä ja yhteistyö

Raportoinnin lisäksi avoin viestintä ja molemmin puoleinen läpinäkyvyys asiakasyrityksen ja markkinointikumppanin välillä ovat tärkeitä toimivan yhteistyön kannalta. Raportoinnin tulee olla kattavaa ja avointa, jotta saavutetaan luottamus ja tehokas yhteistyö. Johdolle raportoinnin merkityksen korostaminen auttaa heitä ymmärtämään markkinoinnin vaikutukset liiketoimintaan ja tekemään perusteltuja päätöksiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digimarkkinoinnin raportoinnilla on keskeinen rooli tulosten mittaamisessa, kehityksen arvioinnissa ja päätöksenteossa. Johdolle raportoidessa on tärkeää korostaa raportin ytimekkyyttä ja sen merkitystä liiketoiminnan päätöksenteolle. Tehokas raportointi, avoin viestintä ja molemmin puoleinen läpinäkyvyys luovat perustan tulokselliselle yhteistyölle.

Kiinnostaako digimarkkinoinnin raportointi? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija