Kasva tai kuole – Miksi vain kasvu pitää pk-yrityksen elossa?

Pk-yritysbarometrin mukaan vain 6 % pk-yrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia ja määrä on jatkuvasti pienentynyt ainakin vuodesta 2017. Kerron tässä artikkelissani, miksi tämä ei ole hyvä asia ja mitä hyötyä kasvusta on yritykselle.

Yrityksen kasvu tarkoittaa yrityksen tekemisen laadun ja määrän kasvattamista. Kun yritys kasvattaa resurssejaan ja osaamistaan, sen liiketoiminta tyypillisesti kasvaa myös rahallisesti. Parhaassa tapauksessa tämä tapahtuu kannattavasti, eli yrityksen tuloskin kasvaa.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Barometrissa selvitetään myös pk-yritysten kasvuhalukkuutta. Tai kasvuhaluttomuutta.

Barometrin mukaan kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on entisestään pienentynyt. Pk-yrityksistä vain 6 % on voimakkaasti kasvuhakuisia ja useimpien pk-yritysten tavoitteena on nykyisten asemien säilyttäminen.


Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2023

Miksi yritysten pitää tavoitella kasvua?

Miksi yritysten sitten pitäisi pyrkiä kasvamaan ja mitä hyötyä kasvusta on? Kuvaan seuraavassa viisi yrityksen kasvun tuottamaa keskeistä hyötyä:

1. Markkina-aseman vahvistaminen

Kun yritys kasvaa, se vahvistuu ja vahvistaa asemaansa markkinoilla. Tämä mahdollistaa suuremmat resurssit esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, rekrytointeihin ja markkinointiin. Kasvu siis ruokkii kasvua.

2. Uudet ihmiset, uudet kujeet

Tyypillisesti kasvu tarkoittaa myös henkilöstön määrän kasvattamista. Uudet ihmiset tuovat aina yritykseen jotain uutta ja muuttavat yrityksen sisäistä dynamiikkaa. Tämä vauhdittaa nykyisen tekemisen kehittämistä ja myös uuden löytämistä.

3. Riskien hajauttaminen

Kasvu auttaa yrityksiä riskien hajauttamisessa. Jos yritys on riippuvainen vain yhdestä tuotteesta, palvelusta tai markkinasta, se on hyvin haavoittuvainen. Kasvava yritys pystyy hajauttamaan toimintaansa riittävästi ja näin vähentämään riskiä.

4. Rahoituksen saamisen helpottaminen

Kasvava yritys on vetovoimainen myös rahoittajien ja sijoittajien näkökulmasta. Jos yritys tarvitsee lisää rahoitusta, se voi tehokkaammin hakea sitä vetoamalla olemassa olevaan kasvuun tai kasvun tavoitteluun. Jos yrityksen suunta on alaspäin, rahoituksen saaminen hankaloituu.

5. Kilpailuedun luominen

Kilpailuedun luominen on yksi kasvun keskeisistä hyödyistä. Tämä käytännössä syntyy edellä mainittujen kasvun hyötyjen summana, kun yritys kasvaessaan muuttuu entistä kilpailukykyisemmäksi valitsemissaan markkinoissa.

Viime kädessä kasvun mittari ja hyöty on raha. Kasvava yritys tuottaa enemmän arvoa omistajilleen, työllistää enemmän ihmisiä ja maksaa enemmän veroja. Jos yrityksen toiminta on eettisesti ja ekologisesti kestävää, kaikki voittavat.

Asemien säilyttäminenkin edellyttää kasvua

Yrityksen kasvattamiseen liittyy tottakai myös riskejä, jotka vieläpä kasvavat panostuksien kasvaessa. Jokaisen yrityksen täytyykin tehdä oma kasvustrategiansa, jossa huomioidaan markkinatilanne sekä yrityksen oma tilanne ja tavoitteet.

Huomionarvoista kuitenkin on, että aseman säilyttämisenkin edellytyksenä yleensä on kasvu. Tyypillisesti markkinat elävät koko ajan ja ainakin jotkut kilpailijat panostavat tekemisensä kehittämiseen. Markkina siis lopulta syö kasvuhaluttomat elävältä ja kasvu on siksi mahdollisuuden lisäksi elinehto.

Markkinointi on keskeinen kasvun tekemisen työkalu

Markkinoinnin keinoin pystytään tutkitusti kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa. Markkinointipanostuksiaan kasvattavat yritykset kasvavat nopeammin kuin panostuksiaan vähentävät. Markkinointi on siis keskeinen kasvun moottori.

Usein investoinnit markkinointiin kuitenkin ovat pk-yrityksissä sekä määrällisesti että laadullisesti liian pieniä. Moottorin sylinterit hakkaavat tyhjää ja kasvupotentiaalia jää hyödyntämättä. Siksi tarvitsemme enemmän ja parempaa markkinointia. Osaamista tähän kyllä löytyy, kunhan sitä halutaan hyödyntää.

Yrityksien täytyy investoida sisäisesti markkinointikulttuurin kehittämiseen ja tarpeen mukaan hyödyntää ulkopuolista osaamista. Ensiarvoisen tärkeää on omistajien ja ylimmän johdon markkinointiosaaminen ja halukkuus investoida markkinoinnin keinoin tehtävään kasvuun.

Lämmöllä,
Laaksonen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella pk-yrityksen kasvun tekemisestä markkinoinnin keinoja käyttämällä.